ลูกค้าทั่วไป

ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ / ตัวแทนจำหน่ายโชว์รูมรถยนต์

สมัครสมาชิกสำหรับ อู่ซ่อมรถ/เต็นท์รถ บริษัท ชัยโชติรวมยาง จำกัด

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการสมัครสมาชิก
แสดง
แสดง
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลบริษัท
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารทุกชนิดต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน และ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บัตรประชนชน

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 5 Mb

ทะเบียนบ้าน

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 5 Mb

ภพ.20

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 5 Mb

หนังสือรับรอง/ทะเบียนพานิชย์

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 5 Mb

แผนที่

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 5 Mb

รูปหน้าร้าน

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 5 Mb
การรับข่าวสารจากทางร้าน

สามารถให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อกลับ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง