Terms & Conditions

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของเรา ดังนั้น บริษัทจะได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้แก่ท่าน

2. การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน

3. เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคอยปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

5. การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. การทำธุรกรรมของท่านผ่านระบบเรา

7. การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

8. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

9. เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย (การใช้บริการ Google Cloud Platform) 10. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่าน

11. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น ส่วนลด สิทธิพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน